Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Braxato,Koekoekstraat, nr. 70, in Melle en alle klanten die een dienst of product bestellen via één van zijn websites, post, telefoon of fax (vanaf hier genoemd als "de Klant"). De overeenkomst gaat in vanaf het moment van het plaatsen en/of verzenden van een bestelling.

 1. Definities
  1. Onder Braxato wordt verstaan: Braxato, Koekoekstraat, nr. 70, in Melle ingeschreven bij de centrale kruispuntenbank onder BTW nr 0069.069.069
  2. Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger of gemachtigde, of een particulier die met Braxato een overeenkomst afgesloten hebben of wensen af te sluiten.
  3. Onder minderjarigheid wordt verstaan: personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  4. Onder dataverkeer wordt verstaan: al het dataverkeer dat door de Klant wordt verbruikt op een welbepaalde poort of server.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten, aankopen van goederen, opdrachten en overeenkomsten aangegaan met Braxato.
  2. Afwijkende overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij schriftelijk door Braxato zijn bevestigd.
 3. Overeenkomsten
  1. Bij het online bestellen moet de Klant akkoord gaan met de algemene voorwaarden, hierdoor zal de aanvaarding van de voorwaarden online plaatsvinden.
  2. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, door de als klant aanvaard beschouwd.
  3. Braxato kan verlangen dat een Klant een machtiging of registratiecontract tekent. De Klant is verplicht hier gehoor aan te geven.
  4. Braxato heeft het recht, zonder opgave van reden, Klanten te weigeren.
  5. De overeenkomst is niet overdraagbaar.
  6. De Klant is verplicht om het bestelformulier volledig, correct en naar waarheid in te vullen. De Klant wordt geacht meerderjarig te zijn dwz de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Indien dit niet zo is moet een aangestelde meerderjarige akkoord gaan voor de verkoop.
  7. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.
 4. Levering
  1. De door Braxato opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
  2. Bij een afwijkende levertermijn dan deze vermeld op onze website brengt Braxato de koper op de hoogte via e-mail, sms of telefonisch.
  3. Een overschrijding van de levertermijn geeft de Koper geen recht tot annulatie van de bestelling, schadevergoeding of enige actie tegenover Braxato. De bestelling kan wel geannuleerd worden indien de levertermijn met meer dan 2 maand overschreden wordt.
 5. Betaling
  1. Facturen zijn betaalbaar binnen de overeengekomen periode na factuurdatum. Indien op de factuur geen vervaldatum staat of geen periode overeengekomen is geldt steeds de periode van 14 weekdagen. Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 13% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Braxato tevens het recht om een administratiekost van minsten 75 EURO en maximum 300 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten zullen worden gedragen door de Klant.
  2. Zo lang het volledige bedrag (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is kan Braxato de aangeboden diensten blokkeren.
 6. Duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van twaalf maanden. Enkele weken voor het vervallen van uw diensten krijgt u een order om uw diensten te verlengen. U bent vrij om deze order te betalen of annuleren. Bij het uitblijven van een tijdige betaling worden de diensten stopgezet. Reactivatie na de vervaldatum brengt steeds extra kosten met zich mee.
  2. Indien de Klant de betalingsvoorwaarden niet kan nakomen door eender welke reden heeft Braxato het recht de overeenkomst te ontbinden zonder enige schuld bij verlies van data, gederfde winst of schade.
 7. Prijzen
  1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen uitgedrukt in euro's en exclusief BTW.
  2. Braxato is gerechtigd de prijzen te veranderen. Hiervoor zal de Klant ten minste één maand van tevoren op de hoogte gesteld worden van tariefwijzigingen. De Klant heeft bij een prijsverandering het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden door Braxato hier minstens 2 weken op voorhand te verwittigen.
  3. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en indien gegeven, tot de gegeven einddatum.
  4. Braxato behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren of te annuleren door een prijsverandering, voorraadprobleem of marktsituatie.
 8. Klachten
  1. Klachten betreffende de levering, van welke aard ook, dienen door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering van de goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Braxato en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 9. Offertes
  1. Offertes zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt geldt steeds de termijn van 14 kalenderdagen.
 10. Overmacht
  1. In geval van overmacht is Braxato niet gehouden haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen. Braxato is gerechtigd de verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
  2. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Braxato niet worden toegerekend :
   1. Indien de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld,
   2. Indien de tekortkoming krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen niet voor haar rekening komt.
  3. Een tekortkoming in de nakoming kan Braxato niet worden toegerekend als zij het gevolg is van brand, stakingen, waterschade, natuurrampen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, communicatie - of serverapparatuur die faalt waardoor een bepaalde vorm van communicatie onmogelijk is, onbereikbaarheid website, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten, ziekte van personeel of extreme weersomstandigheden zoals hevige sneeuw- of regenval, extreem harde wind, extreme vorst of extreme hitte.
  4. Evenmin kan een tekortkoming in de nakoming van Braxato worden toegerekend als zij het gevolg is van :
   1. Het falen van (nood-)stroomvoorzieningen in geval van een stroomuitval,
   2. Het falen van hardware, bijvoorbeeld als gevolg van productiefouten,
   3. Het falen van software,
   4. Het falen van back-up systemen,
   5. Met goede zorg van Braxato niet te voorkomen inbraak, diefstal, vernieling of ander misdrijf,
   6. Terrorisme en/of terroristische aanslagen,
   7. Computervirussen of de activiteiten van inbrekers op of misbruikers van geautomatiseerde werken, die zo krachtig zijn dat beveiliging hiertegen dermate hoge kosten met zich meebrengt, dat deze niet in verhouding staan tot de prijs van de door Braxato geleverde dienst of; grotere inspanning vereist dan die binnen de branche van internet hosting bedrijven als redelijk wordt beschouwd,
   8. Omstandigheden die buiten de macht van Braxato zijn gelegen en die verhinderen dat Braxato een storing in levering kan oplossen,
   9. Misbruik zoals bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden door een derde die eveneens de Klant is van Braxato,
   10. Niet of niet tijdig leveren door leveranciers van Braxato,
   11. Beslaglegging op apparatuur van Braxato of derden.
  5. Braxato is van levering vrijgesteld gedurende de tijd dat zij als gevolg van overmacht verhinderd is te leveren.
  6. Braxato spant zich in geval van overmacht zoveel mogelijk in om levering zo snel mogelijk te hervatten.
  7. Blijvende niet-nakoming of tijdelijke niet-nakoming die langer duurt dan 2 dagen voor colocatie diensten en 1 week voor hosting, als gevolg van overmacht levert een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door zowel Braxato als de opdrachtgever.
 11. Data- en e-mailverkeer
  1. De Klant houdt zich aan de in deze overeenkomst vastgestelde datalimiet.
  2. Bij het overschrijden van de vastgestelde datalimiet zal het hostingaccount automatisch geblokkeerd worden tot de 1e van de volgende maand. De Klant kan braxato contacteren om extra verkeer aan te kopen voor de directe reactivatie van zijn account.
  3. De Klant wordt geacht zijn verbruik in de gaten te houden en bij overschrijding (indien nodig) maatregelen te nemen.
 12. Ongeoorloofd gebruik
  1. Braxato behoudt zich het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant misbruik maakt van de door Braxato geleverde producten en diensten.
  2. Naast de mogelijkheid van beëindiging van de overeenkomst heeft Braxato in geval van misbruik eveneens het recht levering/diensten op te schorten.
  3. De Klant maakt onder meer misbruik van de door Braxato geleverde dienst als de Klant met behulp van deze dienst :
   1. Oneigenlijk gebruik maakt van internet,
   2. Internet gebruikt op een wijze die strijdig is met de wet, goede zeden, openbare orde of een wijze die verkeersopvattingen als misbruik van Internet wordt aangemerkt,
   3. Internet gebruikt op een wijze die strijdig is met deze overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
   4. Informatie verspreidt die strijdig is met nationale en internationale wet- en regelgeving,
   5. Informatie verspreidt die discriminerend is met betrekking tot een ander ras, geslacht, geaardheid, religie, cultuur, afkomst of uiterlijk of informatie verspreidt die kan worden aangemerkt als kwetsend,
   6. Illegaal gekopieerde of verkregen software, filmbestanden, muziekbestanden, literatuur of andere auteursrechtelijk beschermde materialen verspreidt of opslaat,
   7. Intellectuele eigendomsrechten van Braxato of derden schendt,
   8. Zonder toestemming binnendringt in een geautomatiseerd werk of systeem voor de opslag of verwerking van gegevens of een deel daarvan en daarbij enige beveiliging doorbreekt of de toegang verwerft door een technische ingreep, met behulp van signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid,
   9. Informatie verspreidt of bestanden of software beschikbaar stelt die het zonder toestemming binnendringen in een geautomatiseerd werk mogelijk maken.
   10. Zich schuldig maakt aan spamming,
   11. Oproept tot haat, aanzet tot terrorisme of oproer,
   12. Informatie opslaat, verwerkt of transporteert die wordt gebruikt bij misdrijf of overtreding.
  4. Als Braxato een aanmaning ontvangt van een overheidsinstantie, andere gezaghebbende instantie of belangenbehartiger met betrekking tot activiteiten die de Klant verricht gebruikmakend van de diensten van Braxato, dan is Braxato gerechtigd de Klant aan te manen deze activiteiten te staken. Indien de Klant aan deze aanmaning geen gehoor geeft, dan kan Braxato de diensten opschorten zonder dat daardoor bij de Klant enig recht ontstaat op schadevergoeding.
  5. Het is de Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet of de overige gebruikers van het Braxato netwerk/systeem hindert.
  6. Braxato heeft het recht haar diensten aan de Klant per direct geheel of gedeeltelijk op te schorten indien zij merkt, dat via de aan de Klant geleverde dienst een poging wordt ondernomen zonder toestemming in te breken op het netwerk/systeem van Braxato of derden.
 13. Storingen, beveiliging, noodgevallen en nalatigheid.
  1. Braxato verplicht zich ertoe te zorgen voor de nodige beveiliging op het netwerk, op eigen servers, op het controlepaneel en op informatie over de Klant. De Klant draagt echter zelf de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Braxato is gerechtigd de toegang voor de Klant tot zijn diensten te beperken of te blokkeren indien Klant zijn contractuele en/of buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt.
  3. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van de Klant onverlet. Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 12 bedoelde gedragingen voordoen, kunnen de diensten per direct geschort worden zonder dat hij nog aanspraak kan maken op een terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen.
  4. De Klant draagt zorg voor een goed gebruik van de diensten van Braxato en voorkomt zoveel mogelijk storingen op het netwerk van Braxato.
  5. De Klant springt zorgvuldig om met de door Braxato verstrekte of geaccepteerde wachtwoorden en door Braxato verstrekte beveiligingscodes. In geen geval worden deze wachtwoorden of beveiliging door de Klant zonder schriftelijke toestemming van Braxato afgegeven of bekendgemaakt aan derden.
  6. Braxato is gerechtigd levering geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te beëindigen, indien de Klant zich niet houdt aan het bepaalde in leden 4 en 5 van dit artikel.
  7. Indien gebruikmaking door de Klant van de diensten van Braxato storingen veroorzaakt aan haar netwerk of servers of die van derden of op andere wijze de dienstverlening van Braxato belemmert, dan heeft Braxato het recht de diensten geheel of gedeeltelijk per direct op te schorten.
  8. Braxato is gerechtigd aan de Klant dringend te verzoeken dat zij beveiligingsmaatregelen treft of programma's of updates installeert ter bescherming tegen virussen of inbraken. Indien de Klant geen actie onderneemt kan Braxato de diensten (tijdelijk) blokkeren.
  9. Braxato is gerechtigd veranderingen aan het netwerk, servers of infrastructuur aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Klant.
  10. Bij storingen/problemen zal Braxato zich engageren om met alle beschikbare middelen de problemen/storingen zo snel mogelijk op te lossen.
 14. Registratie van domeinnamen
  1. De registratie van een ".be" domeinnaam geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De Klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van DNS.be (http://www.dns.be), en verklaart dat Braxato hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Braxato draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De  Klant zal Braxato telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
 15. Webhosting bepalingen
  1. Wij aanvaarden geen ongeoorloofd gebruik zoals in punt 12 is beschreven.
  2. Zware website's, lees: website's die vaak meer (cpu,ram, ..) dan de gemiddelde website verbruiken, kunnen wij verzoeken te veranderen van provider. Na de verzoekperiode kunnen wij indien nodig de klant zijn website deactiveren. Wij willen hiermee geen klanten benadelen maar aanduiden dat Braxato een "budget" webhosting is. Zware website (bv grote webshops met een veel database verkeer) of zeer druk bezochte website's horen thuis bij een "enterprise" webhosting, bijvoorbeeld onze partner Xprovide.
   Natuurlijk zullen wij u eerst contacteren en samen naar een gepaste oplossing zoeken.
 16. Aansprakelijkheid
  1. In geen geval is Braxato aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.
  2. Braxato kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Braxato netwerk.
  3. Braxato kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant aanbieden van illegale content of de in punt 12.3 gedefinieerde zaken.
  4. De Klant die handelt in strijd met deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Braxato voortvloeiende schade.
  5. De Klant gebruikt de diensten van Braxato op eigen risico. Braxato, een dochteronderneming, of één van zijn zaakvoerders, medewerkers, personeelsleden of partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor schade die de Klanten zouden geleden hebben.
  6. De Klant is verantwoordelijk voor misbruik van zijn account doordat derden zijn wachtwoord op eender welke wijze hebben bemachtigd.
  7. Braxato is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  8. Braxato is niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien Braxato op grond van de bepalingen in artikel 13 de overeenkomst beëindigt of levering geheel of gedeeltelijk opschort.
  9. Braxato is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van kort durende onderbrekingen in de levering van de Online Diensten.
  10. Aansprakelijkheid van Braxato voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijf's)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  11. Indien deze overeenkomst is beëindigd of levering is opgeschort vanwege misbruik heeft de Klant geen recht op schadevergoeding in verband met door beëindiging of opschorting geleden schade.
  12. Voor zover Braxato behoudens voorstaande om welke reden dan ook aansprakelijk zou zijn, wordt de daarmee verband houdende schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het totale factuurbedrag dat Braxato voor de overeenkomst, waarbij het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
 17. Persoonsgegevens & Privacy
  1. Braxato zal geen gegevens van klanten, contacten en leveranciers vrijgeven indien zij hier geen uitdrukkelijke toestemming voor geven.
 18. Slotbepalingen
  1. Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.
  2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
  3. In geval van betwisting is de Rechtbank van Gent bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de Klant.
  4. Braxato behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen worden 20 dagen na aanpassing in acht genomen.
  5. Enkel via elektronische weg (email, supportsysteem) geeft Braxato ondersteuning
  6. Braxato is een groene hosting en wil dit doortrekken in een totaalbeleid. Orders en Facturen zijn bijgevolg ook uitsluitend via email te verkrijgen. Is toch een papieren versie nodig dan kan deze worden afgehaald op onze hoofdzetel. Wenst u deze toch via de post dan komen er 5 euro verzendkosten bij.